Obsah

Všeobecne záväzné nariadenia obce

2017

Všeobecne záväzné nariadenie obce č.01/2017 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území obce Telince

VZN-Telince-2017-01-Odpady.pdf

2016

Všeobecne záväzné nariadenie obce Telince č. 01/2016 o podmienkach prideľovania nájomných bytov obstaraných z verejných prostriedkov

Schválené:24.11.2016 Vyhlásené:25.11.2016 Účinnosť: 09.12.2016

VZN-2016-01-podmienkach-prideľovania-nájomných-bytov-obstaraných-z-verejných-prostriedkov.pdf

2015

Všeobecne záväzné nariadenie obce Telince č. 1/2015, ktorým sa mení a dopĺňa VZN obce Telince č. 2/2014 o miestnych daniach a miestnom poplatku Obce Telince

Schválené:16.12.2015 Vyhlásené:16.12.2015 Účinnosť: 01.01.2016

VZN-2015-01-ktorou-sa-mení-VZN-2014-02-o-miestnych-daniach-a-miestnom-poplatku-Obce-Telince.pdf

2014

Všeobecne záväzné nariadenie č. 2/2014 o miestnych daniach a miestnom poplatku Obce Telince

Schválené:12.12.2014 Vyhlásené:13.12.2014 Účinnosť: 01.01.2015

VZN-2014-02-o-miestnych-daniach-a-miestnom-poplatku-Obce-Telince.pdf

Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2014 o trhovom poriadku Obce Telince

Schválené:04.06.2014 Vyhlásené: Účinnosť: 20.06.2014

VZN-2014-01-o-trhovom-poriadku-Obce-Telince.pdf

2013

Všeobecne záväzné nariadenie č. 6/2013 – Požiarny poriadok obce Telince

Schválené:16.12.2013 Vyhlásené:17.12.2013 Účinnosť: 31.12.2013

VZN-2013-06-Požiarny-poriadok-obce-Telince.pdf

Všeobecne záväzné nariadenie č. 5/2013 – Prevádzkový poriadok pohrebiska a domu smútku Obce Telince

Schválené:20.8.2013 Vyhlásené: 21.8.2013 Účinnosť: 4.9.2013

VZN-2013-05-Prevádzkový-poriadok-pohrebiska-a-domu-smútku-Obce-Telince.pdf

Všeobecne záväzné nariadenie č. 4/2013 o dodržiavaní verejného poriadku a verejnej čistoty

Schválené:20.8.2013 Vyhlásené: 21.8.2013 Účinnosť: 4.9.2013

VZN-2013-04-o-dodržiavaní-verejného-poriadku-a-verejnej-čistoty.pdf

Všeobecne záväzné nariadenie č. 3/2013 o niektorých podmienkach držania psov

Schválené:13.5.2013 Vyhlásené: 14.5.2013 Účinnosť: 1.6.2013

VZN-2013-03-o-niektorých-podmienkach-držania-psov.pdf

Všeobecne záväzné nariadenie č. 2/2013 o spôsobe náhradného zásobovania vodou

Schválené:13.5.2013 Vyhlásené: 14.5.2013 Účinnosť: 1.6.2013

VZN-2013-02-o-spôsobe-náhradného-zásobovania-vodou.pdf

Všeobecne záväzné nariadenie č. 01/2013 o zneškodňovaní obsahu žúmp

Vyhlásené: 14.5.2013 Účinnosť:

VZN-2013-01-o-zneškodňovaní-obsahu-žúmp.pdf

2012

Všeobecne záväzné nariadenie č. 01/2012 o podmienkach poskytovania dotácií z prostriedkov obce Telince

Schválené:13.9.2012 Vyhlásené:14.9.2012 Účinnosť:29.9.2012

2012-01 - VZN o podmienkach poskytovania dotácií z prostredkov obce Telince.pdf

2011

Všeobecne záväzné nariadenie o zbere, preprave a zneškodňovaní komunálneho odpadu na území obce Telince č. 02/2011

Schválené:30.6.2011 Vyhlásené:1.7.2011 Účinnosť:15.7.2011

2011-02 - VZN o zbere preprave a zneškodňovaní komunálneho odpadu.pdf

Stránka

  • 1