Všeobecne záväzné nariadenia obce

Číslo predpisu Názov predpisu
1/2016 Všeobecne záväzné nariadenie obce Telince č. 01/2016 o podmienkach prideľovania nájomných bytov obstaraných z verejných prostriedkov Schválené:24.11.2016
Vyhlásené:
25.11.2016
Účinnosť: 
09.12.2016
1/2015 Všeobecne záväzné nariadenie obce Telince č. 1/2015, ktorým sa mení a dopĺňa VZN obce Telince č. 2/2014 o miestnych daniach a miestnom poplatku Obce Telince Schválené:16.12.2015
Vyhlásené:
16.12.2015
Účinnosť: 
01.01.2016
2/2014 Všeobecne záväzné nariadenie č. 2/2014 o miestnych daniach a miestnom poplatku Obce Telince Schválené:12.12.2014
Vyhlásené:13.12.2014
Účinnosť: 01.01.2015
1/2014 Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2014 o trhovom poriadku Obce Telince Schválené:04.06.2014
Vyhlásené:

Účinnosť: 20.06.2014
6/2013 Všeobecne záväzné nariadenie č. 6/2013 – Požiarny poriadok obce Telince Schválené:16.12.2013
Vyhlásené:17.12.2013
Účinnosť: 31.12.2013
5/2013 Všeobecne záväzné nariadenie č. 5/2013 – Prevádzkový poriadok pohrebiska a domu smútku Obce Telince Schválené:20.8.2013
Vyhlásené: 21.8.2013
Účinnosť: 4.9.2013
4/2013 Všeobecne záväzné nariadenie č. 4/2013 o dodržiavaní verejného poriadku a verejnej čistoty Schválené:20.8.2013
Vyhlásené: 21.8.2013
Účinnosť: 4.9.2013
3/2013 Všeobecne záväzné nariadenie č. 3/2013 o niektorých podmienkach držania psov Schválené:13.5.2013
Vyhlásené: 14.5.2013
Účinnosť: 1.6.2013
2/2013 Všeobecne záväzné nariadenie č. 2/2013 o spôsobe náhradného zásobovania vodou Schválené:13.5.2013
Vyhlásené: 14.5.2013
Účinnosť: 1.6.2013
1/2013 Všeobecne záväzné nariadenie č. 01/2013 o zneškodňovaní obsahu žúmp
Vyhlásené: 14.5.2013
Účinnosť:
1/2012 Všeobecne záväzné nariadenie č. 01/2012 o podmienkach poskytovania dotácií z prostriedkov obce Telince Schválené:13.9.2012
Vyhlásené:14.9.2012
Účinnosť:29.9.2012
2/2011 Všeobecne záväzné nariadenie o zbere, preprave a zneškodňovaní komunálneho odpadu na území obce Telince č. 02/2011 Schválené:30.6.2011
Vyhlásené:1.7.2011
Účinnosť:15.7.2011