Obecné zastupiteľstvo

Pozývam Vás na 10. zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Telinciach dňa 26. júna 2017 (pondelok) o 1930 hod. na Obecnom úrade v Telinciach.

Program:

1) Otvorenie zasadnutia obecného zastupiteľstva.
2) Určenie overovateľov zápisnice, pracovných komisií a zapisovateľa.
3) Návrh Všeobecne záväzného nariadenia obce Telince č. 1/2017 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území obce Telince.
4) Stav rekonštrukcie Kultúrneho domu v Telinciach.
5) Žiadosť o finančnú výpomoc – rod. Dubeňová.
6) Návrh na kúpu nehnuteľnosti.
7) Návrh na zmenu rozpočtu.
8) Správa z auditu účtovnej závierky.
9) Výročná správa obce Telince za rok 2016.
10) Rôzne.
11) Diskusia.
12) Schválenie uznesenia, záver.

 

Norbert KISS
starosta obce, v.r.

 

Pracovné materiály:
Návrh VZN č.01/2017 – o odpadoch