Obecné zastupiteľstvo

 

Pozývam Vás na 5. zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Telinciach dňa 16. decembra 2015 (streda) o 1700 hod. na Obecnom úrade v Telinciach.

Program:

1) Otvorenie zasadnutia obecného zastupiteľstva.
2) Určenie overovateľov zápisnice, pracovných komisií a zapisovateľa.
3) Informácia o zmene rozpočtu obce č. 03/2015.
4) Návrh „Rozpočet obce Telince 2016-2018“.
5) Návrh Všeobecne záväzného nariadenia obce Telince č. 1/2015, ktorým sa mení a dopĺňa VZN obce Telince č. 2/2014 o miestnych daniach a miestnom poplatku Obce Telince.
6) Projekt – Šanca pre zamestnanie.
7) Odmeny poslancov a pracovníkov AČ.
8) Rôzne.
9) Diskusia.
10) Schválenie uznesenia, záver.

 

Norbert KISS
starosta obce, v.r.

 

Pracovné materiály:
Návrh Rozpočtu obce Telince na roky 2016-2018
– Návrh VZN 2015-01 ktorou sa mení VZN 2014-02 o miestnych daniach a miestnom poplatku Obce Telince