Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Telince

Základným dôvodom pre vypracovanie rozvojového dokumentu obce, je koordinácia
jednotlivých subjektov (podnikateľov a neziskových organizácií) pôsobiacich v obci, na
ktoré má samospráva obmedzený alebo nepriamy vplyv. Vzniká požiadavka spoločnej
koordinácie pri aktivitách ovplyvňujúcich rozvoj územia obce, formulovaní spoločných
aktivít, projektov, ich presadzovanie v rámci vonkajších finančných zdrojov a na základe
partnerských vzťahov budovanie kooperačných vzťahov.

Ďalším dôvodom je prostredníctvom rozvojového dokumentu zabezpečiť pre obec
prístup a možnosť získavania finančných prostriedkov z podporných a rozvojových
programov v rámci národných zdrojov a štrukturálnych fondov EÚ.

Predpokladom pre úspešnú realizáciu aktivít a projektov obce a ďalších subjektov, je
schopnosť spoločnej dohody a formulácii opatrení a definovanie postupov nevyhnutných
pre žiaduce zmeny v území. To znamená, že spracovanie programu rozvoja obce je
v tomto procese prvým a nevyhnutným krokom pre súdržnosť územia a následné
získavanie a využívanie finančných zdrojov pre jeho rozvoj.

Celý dokument si môžete prečítať na tomto odkaze.