Oznámenie o strategickom dokumente

Obec Telince, zastúpená starostom obce oznamuje verejnosti, že do Oznámenia o vypracovaní strategického dokumentu „Územný plán regiónu Nitrianskeho kraja – Zmeny a doplnky č. 1“ je možné nahliadnuť na Obecnom úrade v Telinciach počas úradných hodín.

Uvedené oznámenie o strategickom dokumente „Územný plán regiónu Nitrianskeho kraja – Zmeny a doplnky č. 1“ je zverejnené aj na webovom sídle ministerstva: http://enviroportal.sk/sk/eia/detail/uzemny-plan-regionu-nitrianskeho-kraja-zmeny-doplnky-c1 a webovom sídle obstarávateľa: http://www.unsk.sk/showdoc.do?docid=12602
Verejnosť môže doručiť svoje písomné stanovisko Okresnému úradu Nitra, odbor starostlivosti o životné prostredie do 15 dní odo dňa, keď bolo oznámenie zverejnené.
Konzultácie v zmysle §63 zákona k uvedenému strategickému dokumentu je možné vykonať počas celého procesu na Okresnom úrade Nitra, odbor starostlivosti o životné prostredie, Štefánikova trieda 69, 949 01 Nitra v pracovných dňoch počas úradných hodín.

Dátum zverejnenia : 21.01.2015