Aktuálne dianie

 

Úradná tabuľa

 • Oznámenie o strategickom dokumente

  Obec Telince, zastúpená starostom obce oznamuje verejnosti, že do Oznámenia o vypracovaní strategického dokumentu “Územný plán regiónu Nitrianskeho kraja – Zmeny a doplnky č. 1″ je možné nahliadnuť na Obecnom úrade v Telinciach počas úradných hodín. Uvedené oznámenie o strategickom dokumente “Územný plán regiónu Nitrianskeho kraja – Zmeny a doplnky č. 1″ je zverejnené aj […]

 • Výzva na predloženie cenovej ponuky

  Oprava a rozšírenie spoločného pomníka v miestnom cintoríne obce Telince 1. Predmet zákazky: Oprava a rozšírenie spoločného pomníka v miestnom cintoríne obce Telince 2. Zverejnenie zadávania: 14. 10. 2014 3. Predkladanie ponúk do: 20. 10. 2014, 12.00 h 4. Termín realizácie predmetu zákazky: október – november 2014 5. Mimoriadna udalosť: nie

 • Informácia o začatí správnych konaní podľa zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny

  Správne konania Podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov Vás upovedomujeme a začatých správnych konaniach, v ktorých môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny. Potvrdenie záujmu byť účastníkom konania v konkrétnom správnom konaní je potrebné doručiť, buď písomne na adresu: Obecný úrad […]

 • Zverejnenie zámeru predaja majetku obce

  Obec Telince na základe uznesenia Obecného zastupiteľstva č. 2014/15/10, zo dňa 04.06.2014 v súlade s § 9a ods. 2 zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov zverejňuje zámer predať obecný nehnuteľný majetok, a to: v k.ú. Telince, časť parcely č. KN-C 54/7 záhrady, z ktorej bola geometrickým plánom na zameranie rozostavanej stavby p.č. 54/8 […]

 • Oznámenie o uložení zásielky

  Obec Telince v zmysle § 5 zákona 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších zmien a doplnkov oznamuje,  že Jozef Pecek nar.1970 Štefan Antal nar.1966 Albert Babitz nar. 1975 Štefan Vallerjanovits nar. 1973 Štefan Pišňák nar. 1975 majú uloženú úradnú zásielku do vlastných rúk na […]

Samospráva

Úradné hodiny:

Pondelok 7:30 – 11:30 12:00 – 15:30
Utorok 7:30 – 11:30 12:00 – 15:30
Streda 7:30 – 11:30 12:00 – 16:30
Štvrtok Nestránkový deň
Piatok 7:30 – 11:30 12:00 – 14:30

Kontakty:

Adresa úradu:

Obec Telince
Obecný úrad 105
951 61 Telince

Tel.: +421 37 788 10 21
Fax: +421 37 788 18 82
E- mail: obec@telince.sk

IČO: 00 611 204
DIČ: 2021056774
IBAN: SK95 5600 0000 0022 2737 3003